21 Mart 2019 Perşembe  2 Bin Y?ll?k Tap?nak Gün Yüzüne Ç?k?yor 21:46  Dünyan?n Hayran Kald??? Üniversite 11:51  20. K?z?lcabölük Festivaline Davetlisiniz! 11:29  Olur Mu Olur...Hürriyet'in Koca Bir Sayfas? Yap? Kredi Playli?nin Olur. 11:11  Yer Uça??m?z Yuvaya Döndü 13:11  2 Bin Y?ll?k Tarih Canlanacak 12:48  18. Kez K?z?lcabölük'ten Denizli'ye Yürüdük 11:41  GELENEKSEL YÜRÜYÜ?ÜMÜZ 18 MAYIS'TA! 11:43  Tavas Vergi Rekortmeni ?ki K?z?lcabölüklü 13:55  K?z?lcabölük Muhtar Adaylar? Belli Oluyor 13:33  
 Çok Okunanlar
 
 Videolu Haberler
 19. K?z?lcabölük Festivali Yap?ld?  Mekik Sava?tan Galip Ç?kt?
 K?z?lcabölükspor Çi?li'de Tarih Yazd?
 Mekik Zoru Seviyor
 Mekik ?ova Kald??? Yerden Devam Ediyor
 K?z?lcabölük 2. Off-Road Oyunlar? Yap?ld?
 Dijital ve Teknoloji Dünyas?n?n Kalbi Webit 2012'de Atacak
 Hürriyet E-Gazete Uygulamas?nda Büyük Yenilik: Son Bask?
 ?ükrü K?z?lot'tan Madde Madde Türk Ticaret Kanunu
 ?ampiyon K?z?lcabölükspor!
 Galibiyet Serisine Devam
 Çok Yorumlananlar
 19. K?z?lcabölük Festivali Yap?ld?


 İstatistikler
Aktif : 1
Dün : 139
Bugün : 89
Top.Tekil : 8575
Top.Çoğul : 1040719
PageRank
DENİZLİ PLATO OLACAK
Kızılcabölük de dizi çekilecek yerlerden birisi...

Hollywood yapımı “Hayalet Sürücü 2″ filminin de aralarında bulunduğu bazı sinema filmlerine daha önce ev sahipliği yapan Denizli, televizyon dizileri ile tanınan Abdülkadir Ceylan Ede’nin ilk filmi olacak “Ağaç Seni Emzirmeyeceğim Hakkını Helal Et” filmine de plato olacak.

Te­le­viz­yon ka­na­la­rın­da ya­yın­la­nan “Acı Hayat”, “Deli Yürek” ve “Ay­na­lı Tahir” gibi bir­çok di­zi­de Yö­net­men ola­rak görev yapan Ede, ilk fil­mi­ni, ya­pım­da rol ala­cak Oyun­cu­la­rın­dan Gök­han Mumcu, Arzu Ya­nar­dağ, Eda Yıl­maz ile De­niz­li’de dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sıy­la du­yur­du. Te­le­viz­yon­lar­da ya­yın­la­nan bir­çok di­zi­de yö­net­men­lik yap­tık­tan sonra bir si­ne­ma fil­mi­ne imza atmak is­te­di­ği­ni be­lir­ten Ede, köy ye­rin­de te­ca­vüz so­nu­cu ha­mi­le ka­la­rak doğum yapan bir ka­dı­nın hi­ka­ye­si­nin an­la­tı­la­ca­ğı fil­min çe­kim­le­ri­ne nisan ayın­da baş­la­ma­yı ve An­tal­ya Altın Por­ta­kal ya da Adana Altın Koza film fes­ti­val­le­ri­ne ye­tiş­tir­me­yi plan­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti.

Ede, fil­min viz­yo­na girme ta­ri­hi­nin ise 2013 Ocak-Şu­bat dö­ne­mi ola­rak plan­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Türk si­ne­ma­sı­nın bir­çok prob­le­mi ol­du­ğu gibi mekan ve at­mos­fer so­run­la­rı­nın da ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Ede, şun­la­rı söy­le­di: “Bu so­ru­nun, ba­kış­ta­ki ek­sik­lik­ten kay­nak­lan­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. İzle­di­ği­niz bir­çok te­le­viz­yon ya­pı­mı ve film, İstan­bul’da her­ke­sin bil­di­ği bir me­kan­da çe­ki­lir. Bugün Ana­do­lu’da ise fark­lı bir fo­toğ­raf­la açıy­la kar­şı­la­şır­sı­nız. De­niz­li, insan iliş­ki­le­ri daha az de­for­me olmuş, coğ­raf­ya, at­mos­fer, fo­toğ­raf, resim an­la­mın­da ter­ci­hi­miz oldu. De­niz­li’ye 8-9 yıl­dan beri gelip gi­di­yo­rum. Çev­re­si­ni iyi ta­nı­dı­ğım için bu­ra­da çek­me­ye karar ver­dik.”

Fil­min Oyun­cu­la­rın­dan Arzu Ya­nar­dağ ise Ab­dül­ka­dir Cey­lan Ede’nin, hayal et­ti­ği tarz­da bir Yö­net­men ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Seti aile­si gibi gören, sette ça­lı­şan­la­rı kar­deş­le­ri gibi gören, bunu ça­lı­şan­la­rı­na, Oyun­cu­la­rı­na karşı his­set­tir­di­ği için belki se­nar­yo­yu oku­ma­dan ‘ey­val­lah’ de­di­ğim ilk iş her­hal­de” dedi. Oyun­cu Eda Yıl­maz da hi­ka­ye­de Tür­ki­ye’deki ger­çek­le­ri yan­sıt­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nı, Tür­ki­ye’de ka­dın­la­rın çok zor ya­şa­dı­ğı­nı ve bu zor­luk­la­rın al­tın­dan tek ba­şı­na kalk­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Biz o ka­dın­la­rın ne güç­lük­ler­le aile­le­ri­ni, ko­ca­la­rı­nı ve ço­cuk­la­rı­nı ayak­ta tut­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı an­lat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Özet­le yine bizim ka­dın­la­rı­mız, bizim hi­ka­ye­miz, bizim ül­ke­miz” diye ko­nuş­tu.

“Ağaç Seni Em­zir­me­ye­ce­ğim hak­kı­nı helal et” fil­min­de Gök­han Mumcu, Arzu Ya­nar­dağ, Eda Yıl­maz’ın yanı sıra Aydan Bur­han, Ayşen Gu­ru­da, Oğuz Mike Ga­le­li, Seçil Özcan, Ali Tekin gibi Oyun­cu­la­rın rol ala­ca­ğı öğ­re­nil­di. Fil­min sah­ne­le­ri­nin De­niz­li mer­kez, Ka­le­içi, Çınar böl­ge­si, Ka­ra­ha­yıt, Pa­muk­ka­le, Ba­ba­dağ, Bul­dan, Kı­zıl­ca­bö­lük, Güney Şe­la­le­si, Ke­loğ­lan Ma­ğa­ra­sı’nda çe­ki­le­ce­ği be­lir­til­di.

DenizliHaber / 29 Şubat 2012 Çarşamba

Kaynak: http://www.denizlihaber.com/kent/denizli-merkez/denizli-yeni-bir-filme-daha-plato-olacak/
Haber Tarihi: 2012-03-01 09:05:14 Bu haber  5310  kere okundu Yazıcıya Yolla
YORUMLAR
Bu Habere Yorumunuzu Ekleyin
İsim
E-posta
Başlık
Yorum
       Tüm alanlari doldurmaniz gerekmektedir
Untitled Document DENIZLI
KIZILCABÖLÜK GAZETESİ

HABERLERİNİZ VE REKLAMLARINIZ İÇİN

iletisim
@
kizilcabolukgazetesi
.com

0 505 607 46 26

0 544 337 18 90
DOST SÄ°TELER
Kızılcabölük Belediyesi
Kızılcabölüklüler Vakfı
Kızılcabölük.biz
Kızılcabölükspor
KIZILCABÖLÜK Sayfası
Akis Haber
Uzm. Dr. Sultan Çağırıcı
Abdülkadir Uslu
Hakkı Uslu
Denizli Siteleri Merkezi
Bedava Enerji
M. Türker Gültepe
Besi Bebek
Nikfer Tanıtım Sayfası
Tavas İlçesi İnternet Portalı
Yaşar Öncan Lisesi
Hanife-Ahmet Paralı EML
Tavas Zirve Haber
İletişim   |   Künye   |   Anasayfam yap   |   Sık Kullanılanlara Ekle
Kızılcabölük Gazetesi / Kızılcabölük'ün Güncel Haber Sayfası
Kızılcabölük 2010 / www.kizilcabolukgazetesi.com da yer alan tüm metin, resim ve benzeri içeriğin hakları www.kizilcabolukgazetesi.com'a aittir. Hiçbir şekilde elektronik bir ortamda (internet, CD vs.) kaynak gösterilse bile kullanılamaz. Basılı yayında ise haberlerimiz kaynak gösterilmek şartıyla yayınlanabilir.